Informacja - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 2019-12-17 dotyczący Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie nr GP.6733.13.2019.ZT

Data wydania 2019-12-17
w sprawie Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie nr GP.6733.13.2019.ZT
Tytuł zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                                                         Bielsk Podlaski dn. 17 grudnia 2019r.

G.P.6733.13.2019.ZT

O B W I E S Z C Z E N I E

             Na podstawie art. 53  ust. 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 t. j.)  w związku z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca  2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r, poz. 1073 j.t.) zawiadamia się, że w wyniku wniosku  z dnia 11. 12. 2019r PGE Dystrybucja SA w Lublinie ul. Garbarska 21A w której imieniu i na rzecz działa Tomasz Surowiec- TARE Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie  sieci kablowej średniego napięcia 15kV, na działkach oznaczonych nr geod. 4417, 223,  stanowiących pas drogowy ul. Dubiażyńskiej, nr geod. 770, 830 stanowiących pas drogowy ul. Pronina, nr geod. 851, 808 stanowiących pas drogowy ul. Strzelniczej, położonych  w Bielsku Podlaskim.

Pan/ i/ ma prawo zapoznać się z wnioskiem i aktami sprawy, zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w Referacie Gospodarki przestrzennej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, pokój  215.

 

Jeżeli nie skorzysta Pan/i z tego prawa tut. Urząd po upływie wyznaczonego terminu podejmie decyzję w oparciu o dowody znajdujące się w aktach sprawy.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane

do wiadomości stronom postępowania

na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

i słupach ogłoszeniowych na terenie miasta

oraz stronie internetowej w dniu 17.12.2019 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Z. Tworkowski

Data wytworzenia: 2019-12-17

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2019-12-19

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2019-12-19