Informacja - GP.6733.14.2017.PK z dnia 2017-04-25 dotyczący obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wydania 2017-04-25
w sprawie obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Tytuł GP.6733.14.2017.PK

Bielsk Podlaski, dnia 25 kwietnia 2017 r.

nasz znak: GP.6733.14.2017.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

 

             Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego prowadzonej na wniosek z dnia 30.03.2017 r., złożony przez Pana Pawła MISZCZUKA zam. Bielsk Podlaski. – zostały skompletowane akta sprawy.

              Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę linii wodociągowej wraz z przyłączami do projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowaną na działce oznaczonej nr ewidencyjnym: 168/41 oraz na części działki oznaczonej nr ewid.: 152 – stanowiącej pas drogowy ul. Grabniak położonych w obrębie: 2 STUDZIWODY w Bielsku Podlaskim.

             W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

podpisał

z upoważnienia Burmistrza Miasta

Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej

Kazimierz Prus

 

 

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie w dniu 26.04.2017 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2017-04-26

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2017-04-26