Informacja - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postęowania z dnia 2017-11-10 dotyczący OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE GP.6730.37.2017.PK

Data wydania 2017-11-10
w sprawie OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE GP.6730.37.2017.PK
Tytuł OBWIESZCZENIE o wszczęciu postęowania

            Bielsk Podlaski,  10 listopada 2017 r.

znak sprawy: GP.6733.37.2017.PK

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

                Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz.1073) w związku z art. 6 pkt 6) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) w myśl art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek złożony w dniu 30.10.2017 r., przez Powiat Bielski z siedzibą przy ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski, reprezentowany przez Wicestarostę Pana Piotra Bożko.

            Zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowę i rozbudowę części budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenia na potrzeby kształcenia praktycznego zlokalizowanych na działkach oznaczonych nr geod.: 2213/4, 2213/10, 2213/12, 2213/13, 2213/16 położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI przy ul. Szkolnej w Bielsku Podlaskim..

 

           Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

           Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

           W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.                                                                                       

podpisał z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Kazimierz Prus

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

w dniu 10.11.2017 r. poprzez:

 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;

 - umieszczenie na stronie internetowej;

 - słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;

 - w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2017-11-10

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2017-11-10

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2017-11-10