Informacja "OBWIESZCZENIE o skompletowaniu akt " z dnia 2015-08-10 dotyczący GP.6733.8.2015.PK

Data wydania 2015-08-10
w sprawie GP.6733.8.2015.PK
Tytuł OBWIESZCZENIE o skompletowaniu akt

Bielsk Podlaski, 10 sierpnia 2015 r.

nasz znak: GP.6733.8.2015.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 t.j.) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek złożony w dniu 23.07.2015 r. przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z siedzibą przy ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, reprezentowanego przez INFRAP Łukasz Klebus z siedzibą przy ul. Zwierzynieckiej 10 lok. 13, 15-333 Białystok - zostały skompletowane akta sprawy.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje rozbudowę oświetlenia ulicznego i budowę nawierzchni w zaułku ul. Witosa na działkach oznaczonych 5099 i 5106 oraz przebudowę wodociągu i budowę nawierzchni w zaułku ul. Jaroszewicza oznaczonej nr ewid.: 4964 położonych w obrębie:3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Podpisał z upoważnienia
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
Kazimierz  Prus

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez  umieszczenie w dniu 11.08.2015 r. na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Referat Gospodarki Przestrzennej

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2015-08-12

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2015-08-12

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2015-08-12