Informacja "OBWIESZCZENIE O SKOMPLETOWANIU AKT W SPRAWIE" z dnia 2014-05-05 dotyczący GP.6733.7.2014.PK

Data wydania 2014-05-05
w sprawie GP.6733.7.2014.PK
Tytuł OBWIESZCZENIE O SKOMPLETOWANIU AKT W SPRAWIE

Bielsk Podlaski, 05 maja 2014 r.

nasz znak: GP.6733.7.2014.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

                Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek złożony w dniu 21.03.2014 r., uzupełniony dnia 28.03.2014 r. przez Spółdzielnię Mleczarską BIELMLEK z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 52, 17-100 Bielsk Podlaski w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym - zostały skompletowane akta sprawy.

                 Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę linii energetycznej kablowej oraz napowietrznej średniego napięcia (SN) zlokalizowanej na działkach oznaczonych nr geod.: 539/2, 541/2, 4325/4 oraz na części działek oznaczonych nr geod.: 500/27, 488/2 i 354/1 - stanowiącej pas drogowy ul. Wojska Polskiego położonych w obrębie: 3 w Bielsku Podlaskim.

                 W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał:
Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej
Kazimierz Prus

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez  umieszczenie w dniu 06.05.2014 r. na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2014-05-06

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2014-05-06

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2014-05-06