Informacja "GP.6733.10.2014.PW" z dnia 2014-04-11 dotyczący Budowa osiedlowej preizolowanej sieci ciepłowniczej stanowiącej przedłużenie sieci, na którą została wydana decyzja nr 6/13 z dnia 12. 04. 2013, ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego do węzła cieplnego w budynku na działce ozn. nr geod. 4206/2

Data wydania 2014-04-11
w sprawie Budowa osiedlowej preizolowanej sieci ciepłowniczej stanowiącej przedłużenie sieci, na którą została wydana decyzja nr 6/13 z dnia 12. 04. 2013, ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego do węzła cieplnego w budynku na działce ozn. nr geod. 4206/2
Tytuł GP.6733.10.2014.PW

 

Bielsk Podlaski, 2014. 04. 11.

GP.6733.10.2014.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek z dnia 28. 03. 2014 r. złożony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Enrgetyki Cieplnej S. A., ul. 3 Maja 22, 17- 100 Bielsk Podlaski.

     Zakres inwestycji: Budowa osiedlowej preizolowanej sieci ciepłowniczej stanowiącej przedłużenie sieci, na którą została wydana decyzja nr 6/13 z dnia 12. 04. 2013, ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego do węzła cieplnego w budynku na działce ozn. nr geod. 4206/2.

     Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (2 piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
przy ul. Kopernika 1.

     Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu niniejszego obwieszczenia.

     Jednocześnie informujemy, iż z uwagi na potrzebę uzgodnienia projektu decyzji z organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, załatwienie przedmiotowej sprawy nastąpi do dnia 10 maja 2014 r.

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

     Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
w dniu 11.04.2014 r. poprzez:

  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • umieszczenie na stronie internetowej;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;
  • w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Paweł Wasilewski podinsp.GP

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Data wprowadzenia: 2014-04-11

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2014-04-11

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2014-04-11