Informacja - Gk.6220.9.2016 z dnia 2017-01-23 dotyczący decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Data wydania 2017-01-23
w sprawie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Tytuł Gk.6220.9.2016

 

                                                                                               Bielsk Podlaski, 23 stycznia 2017r.

 

Gk. 6220.9.2016

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
 

                                                                                                                                         

       Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 z póź.zm) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, reprezentowaną przez Oddział w Warszawie, Zakład w Białymstoku ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok, w imieniu i na rzecz której wystąpiło Biuro Projektowe „PROFIL” ul. M. Nenckiego 15a, 52-223 Wrocław w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 23.01.2017r. decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej podwyższonego średniego ciśnienia o przepustowości Q=5000Nm3/h MOP 1,0 MPa w m. Bielsk Podlaski na dz. Nr 13/2 AM18 obręb nr 3 Bielsk Podlaski, jednostka ewidencyjna Bielsk Podlaski”

Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, w pokoju nr 107.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Modyfikujący: Anetta Dolińska

Data modyfikacji: 2017-01-23

Opublikował: Anetta Dolińska

Data publikacji: 2017-01-23