Informacja "WYDANO DECYZJĘ NR 20/14 USTALAJĄCĄ LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO" z dnia 2014-11-27 dotyczący GP.6733.19.2014.ZT OBWIESZCZENIE

Data wydania 2014-11-27
w sprawie GP.6733.19.2014.ZT OBWIESZCZENIE
Tytuł WYDANO DECYZJĘ NR 20/14 USTALAJĄCĄ LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Bielsk Podlaski, 27 listopada 2014 r.

nasz znak: GP. 6733.19.2014.ZT

O B W I E S Z C Z E N I E

                  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 20/2014 z dnia 27 listopada 2014 r. wydana na wniosek złożony w dniu 07.10.2014 r., przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski.

                  Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę i rozbudowę ulicy Ogrodowej wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanej na części działek oznaczonych nr geod.: 2750/1, 5197/3, 2642/3, 2723, 2688/6, 2730/6, 2594/8, 2594/9, 2594/1, 2522/5, 2522/4, 2411/1, 2542/1, 2680, 2700/1, 2700/2, 2695, 2697/1, 2688/5, 2688/2, 2688/4 położonych w obrębie: 3    w Bielsku Podlaskim przy ul. Ogrodowej, Kazimierzowskiej, Widowskiej i Jagiellońskiej.

                 W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał
z up. Burmistrza Miasta
Kazimierz Prus

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 27.11.2014 r. na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2014-11-27

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2014-11-27

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2014-11-27