Data wydania 2016-02-23
w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Tytuł Gk.6220.11.2014

Urząd Miasta
Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski

Bielsk Podlaski, 23 lutego 2016r.

Gk. 6220.11.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

       Na podstawie art. 10 i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 64 ust.1, art.73 ust.1 i art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz    o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z póź.zm.)  zawiadamia się, że w wyniku wniosku złożonego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim działający w imieniu Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim w sprawie zmiany decyzji znak: Gk.6220.11.2014 z dnia 18.06.2014r. określającej środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nawierzchni drogi do Hryniewicz wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Ekologiczną oraz zmiany decyzji znak: Gk.6220.11.2014 z dnia 21.12.2015r. o przeniesieniu za zgodą Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski ww. decyzji na rzecz Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim informuję, iż zostały skompletowane akta przedmiotowej sprawy.

      Z aktami niniejszej sprawy można zapoznać się, w terminie 2 dni od daty podania przedmiotowego zawiadomienia do publicznej wiadomości, w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski w pokoju nr 107.

      Po upływie wyznaczonego terminu i w przypadku nie skorzystania z powyższego prawa zostanie wydana decyzja administracyjna w oparciu o dowody zgromadzone w sprawie.

      Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

        Z-CA BURMISTRZA
   
   /-/ Bożena Teresa Zwolińska

Miejsce podania do wiadomości publicznej:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
2. Tablice i słupy ogłoszeniowe w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia;
3. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski
  adres: http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2016-02-24

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2016-02-24

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2016-02-24