Informacja - GP.6733.25.2017.PK z dnia 2017-07-28 dotyczący OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr 25/2017 w sprawie nr GP.6733.25.2017.PK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wydania 2017-07-28
w sprawie OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr 25/2017 w sprawie nr GP.6733.25.2017.PK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Tytuł GP.6733.25.2017.PK

Bielsk Podlaski, dnia 28 lipca 2017 r.

nasz znak: GP. 6733.25.2017.PK

  O B W I E S Z C Z E N I E

           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 25/2017 z dnia  28 lipca 2017 r. wydana na wniosek z dnia 03.07.2017 r., złożony przez Pana Grzegorza FALKOWSKIEGO zam. Piliki.

         Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę linii wodociągowej zlokalizowaną na działkach oznaczonych nr ewid.: 159/6 i 159/4 (ul Zajęcza) oraz 159/17 (ul. Wilcza) położonych w obrębie: 2 STUDZIWODY w Bielsku Podlaskim

          W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał z upoważnienia
 Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski

Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz Prus

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie w dniu 28.07.2017 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

 

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2017-07-28

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2017-07-28

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2017-07-28