Informacja - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postęowania z dnia 2017-10-09 dotyczący GP.6733.32.2017.PK - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla T-MOBILE POLSKA S.A.

Data wydania 2017-10-09
w sprawie GP.6733.32.2017.PK - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla T-MOBILE POLSKA S.A.
Tytuł OBWIESZCZENIE o wszczęciu postęowania

Bielsk Podlaski,  09 października 2017 r.

znak sprawy: GP.6733.32.2017.PK

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

              Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz.1073) w związku z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) w myśl art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego prowadzone na wniosek złożony w dniu 29.09.2017 r., przez T-MOBILE POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Marynarskiej 12, 02-674 Warszawa, reprezentowane przez pełnomocnika Pana Andrzeja SZYMAŃSKIEGO, zam. w Warszawie.

            Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę stacji bazowej telefonii komórkowej, w skład której wchodzi wieża telekomunikacyjna o wysokości ok. 38,5 m wraz z urządzeniami i antenami oraz ogrodzeniem zlokalizowanych na części działki oznaczonej nr ewidencyjnymi: 2488/4 położonej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI  przy ul. Mickiewicza 154 w Bielsku Podlaskim.

           Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

           Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

           W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.                                                                                       

podpisał z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Kazimierz Prus

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

w dniu 09.10.2017 r. poprzez:

 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;

 - umieszczenie na stronie internetowej;

 - słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;

 - w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia,

- wysłanie do właścicieli sąsiednich nieruchomości, które położone są  w okręgu o promieniu wysokości masztu

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2017-10-09

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2017-10-09

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2017-10-09