Data wydania 2012-01-12
w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak Gk.7624-20/10 z dnia 21.10.2010r.
Tytuł Gk.6220.1.2012

 

Bielsk Podlaski 2012.01.12
Gk. 6220.1.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art.61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art.73 ust.1 i art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z poź.zm.) zawiadamia się, że na skutek złożenia wniosku przez Miasto Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji wydanej przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski znak:Gk.7624-20/10 z dnia 21.10.2010r. w sprawie oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z budową nawierzchni ulic i chodnika na drogach oznaczonych nr geod. 3474/1, 3474/17, 3474/4, 3474/34, 3474/55, 3474/13, 3474/29, 3474/27, 3659, 3648/2, 3649, 6/2, 7/1, 3474/19 i 3474/45; rozbiórce stacji paliw na działkach oznaczonych nr geod. 3474/4 i 3474/36; remoncie hali przemysłowo-produkcyjnej na działce oznaczonej nr geod. 3474/6; budowie stacji trafo na działce oznaczonej nr geod. 3474/52 i jej zasileniu linią SN poprzez działki oznaczone nr geod. 3474/52, 3474/34, 3474/1, 5224, 3473/8, 5187/1 i 5223; budowie ogrodzenia przemysłowego działek oznaczonych nr geod. 3474/43, 3474/44, 3474/36, 3474/4, 3474/52, 3474/53, 3474/48 w Bielsku Podlaskim polegającą na zmianie powierzchni, w granicach której ma być prowadzona inwestycja.

            Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia strony postępowania mogą wnosić w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski w terminie 7 dni po podaniu niniejszego obwieszczenia do wiadomości. Postępowanie prowadzone jest w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski (Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski wejście od ul. 11-go Listopada) w sali nr 23A.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Jednocześnie informujemy, iż z uwagi na potrzebę uzyskania stosownych opinii i uzgodnień od innych organów ochrony środowiska jest mało realnym spełnienie wymogów określonych w art.35 § 3 k.p.a., zatem stosownie do art. 36 k.p.a. zawiadamia się, że załatwienie sprawy nastąpi w terminie jednego miesiąca od otrzymania stosownych uzgodnień od organów ochrony środowiska.

 

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2012-01-12

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2012-01-12

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2012-01-12