Data wydania 2013-06-14
w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania
Tytuł Gk.6220.11.2013

         Bielsk Podlaski 2013.06.14

Gk. 6220.11.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

        Na podstawie art.49 oraz art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego,    a także art.73 ust.1 i art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z poź.zm.) zawiadamia się, że na skutek złożenia wniosku przez P. Kamila Stanisławiuka ul. Słowackiego 9A, 17-100 Bielsk Podlaski zostało wszczęte postępowanie w sprawie oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko polegające na budowie dwóch budynków tuczarni prosiąt o obsadzie do 130DJP każdy na działkach oznaczonych nr geod. 168/3 i 168/4 przy ul. Gajowa i Grabniak w Bielsku Podlaskim.

     Strony postępowania mają prawo zapoznać się z aktami sprawy, zgłosić ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski w terminie 7 dni po podaniu niniejszego obwieszczenia do wiadomości. Postępowanie prowadzone jest w pokoju nr 107 Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

       Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

     Jednocześnie informujemy, iż z uwagi na potrzebę uzyskania stosownych opinii i uzgodnień od innych organów ochrony środowiska jest mało realnym spełnienie wymogów określonych w art.35 § 3 k.p.a., zatem stosownie do art. 36 k.p.a. zawiadamia się, że załatwienie sprawy nastąpi w terminie jednego miesiąca od otrzymania stosownych uzgodnień od organów ochrony środowiska.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska-ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2013-06-15

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-06-15

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-06-15