Data wydania 2012-02-01
w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Tytuł Gk.6220.1.2012

Bielsk Podlaski 2012.02.01

Gk. 6220.1.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

        Na podstawie art. 49 i art.106 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 64 ust.1, art.73 ust.1 i art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm) zawiadamia się, że w wyniku wniosku złożonego przez Miasto Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski znak: Gk.7624-20/10 z dnia 21.10.2010r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z budową nawierzchni ulic i chodnika na drogach oznaczonych nr geod. 3474/1, 3474/17, 3474/4, 3474/34, 3474/55, 3474/13, 3474/29, 3474/27, 3659, 3648/2, 3649, 6/2, 7/1, 3474/19, 3474/45 i 3474/52; rozbiórce stacji paliw na działkach oznaczonych nr geod. 3474/4 i 3474/36; remoncie hali przemysłowo-produkcyjnej na działce oznaczonej nr geod. 3474/6; budowie stacji trafo na działce oznaczonej nr geod. 3474/52 i jej zasileniu linią SN poprzez działki oznaczone nr geod. 3474/52, 3474/34, 3474/1, 5224, 3473/8, 5187/1 i 5223; budowie ogrodzenia przemysłowego działek oznaczonych nr geod. 3474/43, 3474/44, 3474/36, 3474/4, 3474/52, 3474/53, 3474/48 w Bielsku Podlaskim polegającą na zmianie powierzchni, w granicach której ma być prowadzone przedsięwzięcie oraz zakresu inwestycji, zostało wydane dnia 31.01.2012r. postanowienie nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie informuje się, iż zostały skompletowane akta przedmiotowej sprawy.

       Z wydanym postanowieniem oraz aktami sprawy można zapoznać się w terminie 2 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski (Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski wejście od ul. 11-go Listopada) w sali nr 23A.

       Po upływie wyznaczonego terminu i w przypadku nie skorzystania z powyższego prawa zostanie wydana decyzja administracyjna w oparciu o dowody zgromadzone w sprawie.

        Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2012-02-01

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2012-02-01

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2012-02-01