Informacja "GP.6733.3.2013.PW2" z dnia 2013-09-11 dotyczący Rozbudowa cmentarza parafialnego Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Matki Bożej z Góry Karmel wraz z infrastrukturą, na działce oznaczonej nr geod. 2268/3, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza

Data wydania 2013-09-11
w sprawie Rozbudowa cmentarza parafialnego Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Matki Bożej z Góry Karmel wraz z infrastrukturą, na działce oznaczonej nr geod. 2268/3, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza
Tytuł GP.6733.3.2013.PW2

 

Bielsk Podlaski; 2013. 09. 11.

GP.6733.3.2013.PW2

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski podaje się do publicznej wiadomości, iż w sprawie wszczętej w dniu 15. 05. 2013 r. na wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, złożony przez Parafię Rzymskokatolicką p. w. Matki Bożej z góry Karmel, ul. Mickiewicza 61, 17- 100 Bielsk Podlaski, na działce oznaczonej nr geod. 2268/3, położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Mickiewicza, zostały skompletowane akta sprawy.

     Zakres inwestycji:
Rozbudowa cmentarza parafialnego Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Matki Bożej z Góry Karmel wraz z infrastrukturą.

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2013 r. Nr 98, poz. 267 t.j.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

     Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 11. 09. 2013 r. na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

     Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Paweł Wasilewski podinspektor GP.

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Data wprowadzenia: 2013-09-11

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-09-11

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-09-11