Informacja "obwieszczenie o wydanej decyzji nr 15/2015 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego" z dnia 2015-11-16 dotyczący GP.6722.15.2015.JD

Data wydania 2015-11-16
w sprawie GP.6722.15.2015.JD
Tytuł obwieszczenie o wydanej decyzji nr 15/2015 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Bielsk Podlaski, 16 listopada 2015 r.

nasz znak: GP. 6733.15.2015.JD

O B W I E S Z C Z E N I E

             Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199  j.t.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 15/2015 z dnia 16 listopada r. wydana na wniosek złożony w dniu 11.09.2015 r. przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. A., z siedzibą przy ul. 3 Maja 22, 17-100 Bielsk Podlaski.

            Zamierzenie inwestycyjne obejmuje rozbudowę sieci ciepłowniczej do węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych przy ul. Ogrodowej 79 i ul. Ogrodowej 89, na częściach działek oznaczonych nr ewid.: 2479, 5192/1, 5192/4, 2466/10 położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI przy ul. Ogrodowej w Bielsku Podlaskim.

           W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej
Kazimierz Prus

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 16.11.2015 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Referat Gospodarki Przestrzennej

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2015-11-19

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2015-11-19

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2015-11-19