Informacja - obwieszczenie z dnia 2018-06-12 dotyczący Obwieszczenie w sprwie zmiany decyzji celu publicznego nr 6/2018 z dnia 14 marca 2018 r.

Data wydania 2018-06-12
w sprawie Obwieszczenie w sprwie zmiany decyzji celu publicznego nr 6/2018 z dnia 14 marca 2018 r.
Tytuł obwieszczenie

            Bielsk Podlaski, z dnia 12 czerwca 2018 r.

znak sprawy: GP.6733.2.2018.PK

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

             Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz.1073) w związku z art. 6 pkt 6) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 21) w myśl art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie na wniosek złożony w dniu 30.05.2018 r., przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim z siedzibą przy ul. Kleszczelowskiej 1, 17-100 Bielsk Podlaski, reprezentowany przez Dyrektora Panią Bożenę Grotowicz, w sprawie zmiany w części ostatecznej decyzji nr 6/2018 z dnia 14 marca 2018 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie bloku szpitalnego na potrzeby kompleksowej rehabilitacji wieloprofilowej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej  planowanego na działkach oznaczonych nr ewid.: 3607/14 i 3607/15 położnymi w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI, przy ul. Kleszczelowskiej.

           Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

           Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

          W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.                                                                                      

podpisał z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Kazimierz Prus

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

w dniu 14.06.2018 r. poprzez:

 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;

 - umieszczenie na stronie internetowej;

 - słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;

 - w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2018-06-12

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2018-06-14

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2018-06-14