Informacja "Obwieszczenie" z dnia 2015-08-10 dotyczący GP.6733.12.2015.JW - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wydania 2015-08-10
w sprawie GP.6733.12.2015.JW - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Tytuł Obwieszczenie

            Bielsk Podlaski, dn. 10 sierpnia 2015 r.

Znak sprawy: GP.6733.12.2015.JW

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz.199 t.j.) w związku z art. 61 §4 w myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym,  na wniosek złożony w dniu 06.08.2015 r. przez Pana Mirosława Sajewicza, który działa w imieniu i na rzecz PGE DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21a, 20-340 Lublin.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia zlokalizowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi: 3091/1 i 3380/12 położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI - ul. Chmielna i ul. Stepowa w Bielsku Podlaskim.

Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,  przy ul. Kopernika 1.

 Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

podpisał
z up. Burmistrza Miasta

Kazimierz PRUS
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
w dniu 10.08.2015 r. poprzez:

  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;
  • umieszczenie na stronie internetowej;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;
  • w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Referat GP

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2015-08-11

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2015-08-11

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2015-08-11