Informacja "GP.6733.5.2016.ZT" z dnia 2016-03-11 dotyczący OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego

Data wydania 2016-03-11
w sprawie OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego
Tytuł GP.6733.5.2016.ZT

                                 Bielsk Podlaski  11  marca. 2016r.  

G.P.6733.5.2016.ZT

O B W I E S Z C Z E N I E

           Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 tekst jednolity) w związku  z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r, poz. 199 tekst jednolity.) zawiadamia się, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 6/16 z dnia 11. 03. 2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie podziemnej kablowej  linii  elektroenergetycznej ś.n. 15kv, n.n. 0,4kv oraz kontenerowej stacji transformatorowej   na części działek oznaczonych nr geod. od 168/5 -  do 168/41 części działek nr geod. 170 i 255 stanowiących pas drogowy ul. Gajowej, części działki nr geod. 223 stanowiącej pas drogowy ul. Dubiażyńskiej   położonych w Bielsku Podlaskim.

         Doręczenie przedmiotowej decyzji będzie uznane za dokonane, w myśl cytowanego wyżej art. 49 Kpa, po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia

Metryka strony

Udostępniający: Referat Gospodarki Przestrzennej

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2016-03-11

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2016-03-11

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2016-03-11