Data wydania 2015-08-24
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Tytuł Gk.6220.3.2015

        Bielsk Podlaski, 24 sierpnia 2015r.

Gk. 6220.3.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

       Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z póź.zm) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, w imieniu i na rzecz którego wystąpiła firma NEOX Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 24.08.2015r. decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie nawierzchni, oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu, wraz z przyłączami w ul. 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielnianej, Czwartaków, Długosza, Dubicze (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej), Dworskiej, Gen. Bema, Jagiellońskiej (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Kopernika), Lotniczej, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelniczej, Tuwima, Wasilewskiej, Wiśniowej, Wodnej, Żabiej (od. ul. Wiejskiej), Żurawiej wraz ze skrzyżowaniami oraz  infrastrukturą techniczną.

Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, w pokoju nr 107.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2015-08-26

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2015-08-26

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2015-08-26