Data wydania 2014-04-28
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Tytuł Gk.6220.20.2013

                   Bielsk Podlaski, 28 kwietnia 2014r.

Gk. 6220.20.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

      Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z póź.zm) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez NAFTAN sp. z o.o. Oleksze 21, 17-106 Orla w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 28.04.2014r. decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wiaty (zadaszenia nad stanowiskami do tankowania po rozbiórce starego), zmianie utwardzenia placu manewrowego oraz remoncie zbiornika magazynowego na olej napędowy o pojemności  20m³ poprzez jego wymianę na działce o nr geod. 4720/4 przy ul. Żwirki i Wigury w Bielsku Podlaskim.

      Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, w pokoju nr 107.

     Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2014-04-28

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2014-04-28

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2014-04-28