Informacja "GP.6733.11.2014.PK" z dnia 2014-05-23 dotyczący OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI USTALAJĄCEJ LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NR 11/2014

Data wydania 2014-05-23
w sprawie OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI USTALAJĄCEJ LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NR 11/2014
Tytuł GP.6733.11.2014.PK

Bielsk Podlaski, 23 maja 2014 r.

nasz znak: GP. 6733.11.2014.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

                       Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 11/2014 z dnia 23 maja 2014 r. wydana na wniosek złożony w dniu 11.04.2014 r., przez Panią Agnieszkę Kuczyńską zam. Bielsk Podlaski.

                      Przedmiotowa decyzja ustala lokalizację inwestycji celu publicznego zlokalizowaną na działkach oznaczonych nr geod.: 1961/3, 1961/9  - ul Wspólna oraz na części działki oznaczonej nr geod.: 1979 -stanowiącej pas drogowy ul. Ogrodowej położonych w obrębie: 3 w Bielsku Podlaskim.

                     Zakres inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej do istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych.

                      W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał
z up. Burmistrza Miasta

Kazimierz Prus

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 23.05.2014 r. na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2014-05-24

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2014-05-24

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2014-05-24