Informacja - OBWIESZCZENIE z dnia 2019-01-30 dotyczący OBWIESZCZENIE

Data wydania 2019-01-30
w sprawie OBWIESZCZENIE
Tytuł OBWIESZCZENIE

Bielsk Podlaski 30 stycznia 2019r.

Gp.6722.1.2016

OBWIESZCZENIE

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wobec powyższego obowiązują także nowe środki zabezpieczające wolności i prawa związane z ochroną danych osobowych na terenie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Dlatego mając na względzie opublikowane ogłoszenie Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski  w „Gazecie Wyborczej”z dnia 22 stycznia br., stronie Bip urzędu oraz słupach ogłoszeniowych i tablicy informacyjnej o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dwóch terenów położonych w Bielsku Podlaskim - obszaru ograniczonego ulicami: Graniczną, Białostocką, Kleeberga, Wierzbową i granicą miasta, a także obszaru położonego w rejonie ul. Wojska Polskiego i ul. Grabniak – etap I

oraz o możliwości składania uwag do projektu uchwał o planie miejscowym oraz o terminie składania uwag,

informuję:
1. złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na ogłoszenie Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski;

 1. administratorem podanych danych osobowych we wniosku/uwadze jest Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z siedzibą ul. Kopernika 1, 17- 100 Bielsk Podlaski i są one podawane w celu składania uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 2. składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 3. podane dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii "A" (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby Archiwum Urzędu Miasta, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Państwowego w Białymstoku;
 4. podane dane osobowe będą udostępnione Wykonawcy w zakresie niezbędnym do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest konsorcjum projektowe zawiązane na potrzeby sporządzenia projektów miejscowych planów;
 5. składający wniosek/uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 6. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy;
 7. konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie wniosku/uwagi bez rozpoznania;
 8. podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi: - art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) w związku z § 9 pkt 4 i pkt 13 w związku z załącznikiem nr 3 i 7 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233), lub - art. 17 pkt 1 i pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz § 12 pkt 4 i pkt 16 w związku z załącznikiem nr 4 i nr 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 9. składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych;
 10. dane kontaktowe inspektora ochrony danych – Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17- 100 Bielsk Podlaski.

 

BURMISTRZ MIASTA

/-/ Jarosław Borowski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Dąbrowski

Data wytworzenia: 2019-01-30

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2019-01-30

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2019-01-30