Informacja - Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie nr GP.6733.1.2020.PK w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 2020-02-10 dotyczący Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie nr GP.6733.1.2020.PK w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wydania 2020-02-10
w sprawie Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie nr GP.6733.1.2020.PK w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Tytuł Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie nr GP.6733.1.2020.PK w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Bielsk Podlaski, dnia 10 luty 2020 r.

nasz znak: GP.6733.1.2020.PK

 O B W I E S Z C Z E N I E

        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym prowadzonej na wniosek z dnia 03.01.2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym złożony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. A. z siedzibą przy ul. 3 Maja 22, 17-100 Bielsk Podlaski reprezentowane przez Prezesa Zarządu Pana Jerzego KRASSOWSKIEGO – zostały skompletowane akta sprawy.

       Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę preizolowanej osiedlowej sieci ciepłowniczej od istniejącej sieci ciepłowniczej przy ul. Piłsudskiego wraz z przyłączem do budynku usługowego przy ul. Piłsudskiego 11 planowanej na części działek oznaczonych nr geod.: 1667/3, 1671/3, 1672/3, 1684/3, 1699/6, 1699/7, 1699/9, 1700/3, 1700/4, 1707/1, 1712/12, 1712/46 (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) zlokalizowanej przy ul. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim.

        W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał

z upoważnienia Burmistrza Miasta

 Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej

Kazimierz Prus

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez  umieszczenie w dniu  11.02.2020 r. na:

-  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2020-02-10

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2020-02-11

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2020-02-11