Informacja - GP.6733.6.2018.ZT z dnia 2018-03-30 dotyczący Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 7/2018 o ustaleniu lokalizacji inmwestycji celu publicznego

Data wydania 2018-03-30
w sprawie Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 7/2018 o ustaleniu lokalizacji inmwestycji celu publicznego
Tytuł GP.6733.6.2018

Bielsk Podlaski  30 marca 2018 r.  

G.P.6733.6.2018.ZT

  O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 tekst jednolity) w związku  z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r, poz. 1073 tekst jednolity.) zawiadamia się, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 7/18 z dnia 30. 03. 2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii wodociągowej na części  działki oznaczonej  nr geod. 205/9 stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej oraz części działki nr 170 stanowiącej pas drogowy ul. Gajowej położonych w Bielsku Podlaskim.

          Doręczenie przedmiotowej decyzji będzie uznane za dokonane, w myśl cytowanego wyżej art. 49 Kpa, po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 podpisał z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Kaziemirz Prus - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

 

niniejsze obwieszczenie zostaje podane

do publicznej wiadomości w dniu 30. 03 2018 r.

poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta

Bielsk Podlaski, słupach ogłoszeniowych na terenie

miasta oraz stronie internetowej.                                               

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Tworkowski

Data wytworzenia: 2018-03-30

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2018-03-30

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2018-03-30