Informacja - GP.6733.37.2017.PK z dnia 2017-11-20 dotyczący obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.37.2017.PK

Data wydania 2017-11-20
w sprawie obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.37.2017.PK
Tytuł GP.6733.37.2017.PK

Bielsk Podlaski, dnia 20 listopada 2017 r.

nasz znak: GP.6733.37.2017.PK

 O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego prowadzonej na wniosek z dnia 30.10.2017 r. złożony przez Powiat Bielski z siedzibą przy ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski, reprezentowany przez Wicestarostę Pana Piotra Bożko – zostały skompletowane akta sprawy.

          Zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowę i rozbudowę części budynków Zespołu Szkół Nr 1 im. Marszałka J.K. Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w tych budynkach i ich wyposażenia na potrzeby kształcenia praktycznego zlokalizowanych na działkach oznaczonych nr geod.: 2213/4, 2213/10, 2213/12, 2213/13, 2213/16 położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI przy ul. Szkolnej w Bielsku Podlaskim.

          W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał

z upoważnienia Burmistrza Miasta

 Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej

Kazimierz Prus

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez  umieszczenie w dniu  21.11.2017 r. na:

-  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2017-11-20

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2017-11-20

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2017-11-20