Informacja - GP.6733.9.2016.PW z dnia 2017-03-30 dotyczący budowy stacji gazowej redukcyjno- pomiarowej średniego podwyższonego ciśnienia o przepustowości 5000Nm³/h i maksymalnym ciśnieniu wlotowym MOP 1,0 MPa wraz z instalacją elektroenergetyczną, oświetleniową, AKP, uziemienia, odgromową oraz zagospodarowanie terenu, na działce ozn. nr geod. 13/2, położonej przy ul. Strokowskiej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.

Data wydania 2017-03-30
w sprawie budowy stacji gazowej redukcyjno- pomiarowej średniego podwyższonego ciśnienia o przepustowości 5000Nm³/h i maksymalnym ciśnieniu wlotowym MOP 1,0 MPa wraz z instalacją elektroenergetyczną, oświetleniową, AKP, uziemienia, odgromową oraz zagospodarowanie terenu, na działce ozn. nr geod. 13/2, położonej przy ul. Strokowskiej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.
Tytuł GP.6733.9.2016.PW

Bielsk Podlaski, dnia 30 marca 2017 r.

GP.6733.9.2016.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek złożony w dniu 07.03.2017 r., przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o. o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, ul. Sosabowskiego 24, 15- 182 Białystok, w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik Pan Michał Potyrała Biuro Projektowe PROFIL Grzegorz Potyrała, ul. M. Nenckiego 15A, 52- 223 Wrocław- zostały skompletowane akta sprawy.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

Budowę stacji gazowej redukcyjno- pomiarowej średniego podwyższonego ciśnienia o przepustowości 5000Nm³/h i maksymalnym ciśnieniu wlotowym MOP 1,0 MPa wraz z instalacją elektroenergetyczną, oświetleniową, AKP, uziemienia, odgromową oraz zagospodarowanie terenu, na działce ozn. nr geod. 13/2, położonej przy ul. Strokowskiej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

         Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie w dniu 30.03.2017 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

        Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2017-03-30

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2017-03-30

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2017-03-30