Informacja - GP.6733.3.2016.PW z dnia 2017-02-24 dotyczący budowy stacji uzdatniania wody na potrzeby SPZOZ Bielsk Podlaski polegająca na budowie stacji uzdatniania, budowie zbiornika wyrównawczego V=75m³, przebudowie obudowy studni głębinowej, budowie osadnika popłuczyn V=12,2m³, budowie bezodpływowego zbiornika szczelnego V=2m³, budowie i przebudowie doziemnych instalacji wodociągowych, sanitarnych i elektrycznych wraz z rozbiórką nieczynnych instalacji wodociągowych, sanitarnych i elektrycznych, na części działki ozn. nr geod. 3607/9, położonej przy ul. Kleszczelowskiej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.

Data wydania 2017-02-24
w sprawie budowy stacji uzdatniania wody na potrzeby SPZOZ Bielsk Podlaski polegająca na budowie stacji uzdatniania, budowie zbiornika wyrównawczego V=75m³, przebudowie obudowy studni głębinowej, budowie osadnika popłuczyn V=12,2m³, budowie bezodpływowego zbiornika szczelnego V=2m³, budowie i przebudowie doziemnych instalacji wodociągowych, sanitarnych i elektrycznych wraz z rozbiórką nieczynnych instalacji wodociągowych, sanitarnych i elektrycznych, na części działki ozn. nr geod. 3607/9, położonej przy ul. Kleszczelowskiej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.
Tytuł GP.6733.3.2016.PW

Bielsk Podlaski, dnia 24 lutego 2017 r.

GP.6733.3.2016.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek z dnia 15.02.2017 r. oraz zmianę do wniosku z dnia 20.02.2017 r., złożone przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowska 1, 17- 100 Bielsk Podlaski- zostały skompletowane akta sprawy.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

Budowę stacji uzdatniania wody na potrzeby SPZOZ Bielsk Podlaski polegająca na budowie stacji uzdatniania, budowie zbiornika wyrównawczego V=75m³, przebudowie obudowy studni głębinowej, budowie osadnika popłuczyn V=12,2m³, budowie bezodpływowego zbiornika szczelnego V=2m³, budowie i przebudowie doziemnych instalacji wodociągowych, sanitarnych i elektrycznych wraz z rozbiórką nieczynnych instalacji wodociągowych, sanitarnych i elektrycznych, na części działki ozn. nr geod. 3607/9, położonej przy ul. Kleszczelowskiej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                  Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie w dniu 24.02.2017 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

                Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2017-02-24

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2017-02-24

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2017-02-24