Informacja "OBWIESZCZENIE O SKOMPLETOWANIU AKT W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO" z dnia 2015-09-07 dotyczący GP.6733.13.2015.PK

Data wydania 2015-09-07
w sprawie GP.6733.13.2015.PK
Tytuł OBWIESZCZENIE O SKOMPLETOWANIU AKT W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Bielsk Podlaski, dnia 07 września 2015 r.

nasz znak: GP.6733.13.2015.PK

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

              Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 t.j.) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek złożony w dniu 07.08.2015 r., przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z siedzibą przy ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski - zostały skompletowane akta sprawy.

 

                           Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym: 3289/2, 3480/4, 3289/1, 3488/1, 3489/1 stanowiących pas drogowy ul. Zamkowej w Bielsku Podlaskim oraz na działce 5183/1 położonej przy ul. Kolejowej w Bielsku Podlaskim.

 

                  W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Podpisał z upoważnienia

 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Kazimierz  Prus

 

 

 

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez  umieszczenie w dniu 08.09.2015 r. na:

-  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

 

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2015-09-08

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2015-09-08

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2015-09-08