Informacja "Budowa linii kablowej SN na działkach ozn. nr geod. 4800/20; 5196/16; 5196/14; 4800/18; 2548; 5196/17; 5196/18, położonych w Bielsku Podlaskim przy ul. Jagiellońskiej." z dnia 2014-04-02 dotyczący GP.6733.1.2014.AG

Data wydania 2014-04-02
w sprawie GP.6733.1.2014.AG
Tytuł Budowa linii kablowej SN na działkach ozn. nr geod. 4800/20; 5196/16; 5196/14; 4800/18; 2548; 5196/17; 5196/18, położonych w Bielsku Podlaskim przy ul. Jagiellońskiej.

 

Bielsk Podlaski; 2014. 04. 01.

GP.6733.1.2014.AG

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2012 r., poz.647 z późn. zm.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski podaje się do publicznej wiadomości, iż została wydana decyzja nr 2/ 14 z dnia 31. 03. 2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek z dnia 22. 01. 2014 r., złożony przez PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21 A, 20- 340 Lublin, w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik ZIE ELEKTRON S. C., ul. Ogrodowa 4, 16- 070 Choroszcz, na działkach ozn. nr geod. 4800/20; 5196/16; 5196/14; 4800/18; 2548; 5196/17; 5196/18, położonych w Bielsku Podlaskim przy ul. Jagiellońskiej.

Zakres inwestycji:

Budowa linii kablowej SN

          W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t.j.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

          Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 02. 04. 2014 r. na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

          Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Paweł Wasilewski podinsp. GP

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Data wprowadzenia: 2014-04-02

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2014-04-02

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2014-04-02