Informacja - GP.6733.12.2018.PK z dnia 2018-06-12 dotyczący Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Data wydania 2018-06-12
w sprawie Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Tytuł GP.6733.12.2018.PK

            Bielsk Podlaski, dnia 13 czerwca 2018 r.

znak : GP.6733.12.2018.PK

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. nr poz. 2147) w myśl art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, prowadzone na wniosek z dnia 30.05.2018 r., złożony przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w imieniu i na rzecz, którego występuje INFRAP Łukasz KLEBUS z siedzibą w Białymstoku.

       Zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejącej ulicy Wyszyńskiego w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego wraz z budową i przebudową  sieci uzbrojenia terenu planowane na działkach oznaczonych nr geod.: 148, 59/41, 135/2, 59/42, 339/3, 217/2, 338, 340/1, 353/3 w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI.

        Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

        Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

        W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

Kazimierz PRUS

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

w dniu 13.06.2018 r. poprzez:

 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;

 - umieszczenie na stronie internetowej;

 - słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;

 - w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2018-06-12

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2018-06-14

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2018-06-14