Informacja "OBWIESZCZENIE" z dnia 2013-07-11 dotyczący O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NR GP.6733.3.9.2013.PK

Data wydania 2013-07-11
w sprawie GP.6733.3.9.2013.PK
Tytuł OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Bielsk Podlaski,  2013. 07. 11 .

Urząd Miasta Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski                                                                                                   

Nasz znak: GP.6733.3. 9 .2012.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

                         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek złożony w dniu 10.07.2013 r. przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, 15-950 Białystok.

                         Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę budynku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z przeznaczeniem na potrzeby publicznej służby krwi zlokalizowanego na części działki oznaczonej nr geod.: 3607/11 położonej w obrębie: 3 Bielsk Podlaski przy ulicy Kleszczelowskiej w Bielsku Podlaskim.

Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (2 piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, z siedzibą przy ul. Kopernika 1.

                        Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

podpisał:
Jan Radkiewicz
Z-ca Burmistrza

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
w dniu  12.07.2013 r. poprzez:

  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;
  • umieszczenie na stronie internetowej;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;
  • w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2013-07-26

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-07-26

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-07-26