Informacja - GP.6733.35.2017.PK z dnia 2017-10-26 dotyczący OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE GP.6730.35.2017.PK

Data wydania 2017-10-26
w sprawie OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE GP.6730.35.2017.PK
Tytuł GP.6733.35.2017.PK

            Bielsk Podlaski,  26 października 2017 r.

znak : GP.6733.35.2017.PK

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

             Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. nr poz. 2147 ze zm.) w myśl art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym z dnia 23.10.2017 r., złożony przez PGE Dystrybucja S.A. w siedziba w Lublinie, w imieniu i na rzecz której występuje ELSAM  Mirosław Sajewicz, zam. 17-100 Bielsk Podlaski.

            Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV i budowę podziemnej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV oraz budowę kontenerowej stacji transformatorowej zlokalizowaną na części działek oznaczonych nr ewid.: 51/2, 53, 68/7, 213/6, 213/4, 213/3, 213/2, 213/1, 213/5, 61/4, 64/9, 61/8, 68/11, 74/30, 74/31, 74/39, 125, 74/37, 74/43, 74/48, 135, 136, 138/3 położonych w obrębie: 2 STUDZIWODY oraz na części działek oznaczonych nr ewid.: 4678, 4496/2, 4596, 4662/1, 4597, 4598, 4599, 4600 położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI przy ul. Wysokiej, Górnej, Kleszczelowskiej i Hołowieskiej w Bielsku Podlaskim.

 

           Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

 

          Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

           W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

Kazimierz PRUS

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

w dniu 27.10.2017 r. poprzez:

 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;

 - umieszczenie na stronie internetowej;

 - słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;

 - w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2017-10-26

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2017-10-27

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2017-10-27