Informacja "OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego" z dnia 2013-06-28 dotyczący GP.6733.3.8.2013.PK

Data wydania 2013-06-28
w sprawie GP.6733.3.8.2013.PK
Tytuł OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Bielsk Podlaski; 2013.06.28.

 

nasz znak: GP. 6733.3.8.2013.PK

 
 
 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

                                   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 17/2013 z dnia 28.06.2013 r. wydana na wniosek złożony w dniu 07.06.2013 r. przez  PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Studziwodzkiej 37, 17-100 Bielsk Podlaski reprezentowane przez Wiceprezesa Zarządu Pana Daniela Trofimiuka. Przedmiotowa decyzja ustala lokalizację inwestycji celu publicznego na części działek oznaczonych nr geod.: 2352, 2411/1 położonych w obrębie: 3 przy ulicy Torfowej w Bielsku Podlaskim.

 

                                 Zakres inwestycji obejmuje budowę linii wodociągowej w ulicy Torfowej w Bielsku Podlaskim służącej do zasilania budynków mieszkalnych.

 

                               W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

podpisał

                z up. Burmistrza Miasta

Kazimierz Prus

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie w dniu 01.07.2013 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Referat Gospodarki Przestrzennej

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2013-06-28

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-06-28

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-06-28