Data wydania 2012-11-28
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Tytuł Gk.6220.18.2012

Bielsk Podlaski 2012.11.28

Gk. 6220.18.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

           Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez SUEMPOL Sp. z o.o. ul. Białostocka 69A, 17-100 Bielsk Podlaski w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 28.11.2012r. decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika na płynny azot na działce o nr geod. 1068/3 przy ul. Białostockiej w Bielsku Podlaskim.

Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem i opinią dokonanymi z organami, o których mowa w art. 70 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski (Gimnazjum nr 1 im. Niepodległości Polski wejście od ul. 11-go Listopada) w sali nr 23A.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2012-11-30

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2012-11-30

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2012-11-30