Data wydania 2013-09-02
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Tytuł Gk.6220.12.2013

           Bielsk Podlaski 2013.09.02

Gk. 6220.12.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

      Na podstawie art. 49 i art.106 § 2  Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 64 ust.1, art.73 ust.1 i art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm) zawiadamia się, że w wyniku wniosku złożonego przez  Miasto Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ulic Krótkiej, Niecałej, Parkowej, Małej, Modrzewiowej, M.C.Skłodowskiej, Zamkowej, Ciołkowskiego, Taraszkiewicza, Dębowej i Ogrodowej w Bielsku Podlaskim wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną zostało wydane dnia 02.09.2013r. postanowienie nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie informuje się, iż zostały skompletowane akta przedmiotowej sprawy.

    Z wydanym postanowieniem oraz aktami sprawy można zapoznać się w terminie 3 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 w pokoju nr 107.

    Po upływie wyznaczonego terminu i w przypadku nie skorzystania z powyższego prawa zostanie wydana decyzja administracyjna w oparciu o dowody zgromadzone w sprawie.

   Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2013-09-02

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-09-02

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-09-02