Informacja "Obwieszczenie" z dnia 2015-06-22 dotyczący Gp.6733.6.2015.PK - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wydania 2015-06-22
w sprawie Gp.6733.6.2015.PK - ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Tytuł Obwieszczenie

Bielsk Podlaski, 22 czerwca 2015 r.

nasz znak: GP. 6733.6.2015.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199  j.t.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 6/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r. wydana na wniosek złożony w dniu 11.05.2015 r. przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z siedzibą przy ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, reprezentowanego przez Panią Bożenę Teresę Zwolińską

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę podziemnej linii kablowej oświetlenia ulicznego zlokalizowanej na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 1485/3, 1482/2, 1507 położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI przy ul. Krynicznej w Bielsku Podlaskim oraz na części działki oznaczonej nr ewid.: 1453 położonej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI przy ul. Żwirki i Wigury w Bielsku Podlaskim

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz Prus

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 22.06.2015 r. na:

  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Referat GP

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2015-06-23

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2015-06-23

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2015-06-23