Informacja - GP.6733.39.2017.PK z dnia 2018-03-14 dotyczący OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr 5/2017 w sprawie nr GP.6733.39.2017.PK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wydania 2018-03-14
w sprawie OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr 5/2017 w sprawie nr GP.6733.39.2017.PK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Tytuł GP.6733.39.2017.PK

Bielsk Podlaski, dnia 14 marca 2018 r.

nasz znak: GP. 6733.39.2017.PK

  O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 5/2018 z dnia 14 marca 2018 r. wydana na wniosek z dnia 04.12.2017 r. złożony przez PGE Dystrybucja S.A. w siedziba w Lublinie, w imieniu i na rzecz której występuje ELSAM  Mirosław Sajewicz, ul. Żytnia 11, 17-100 Bielsk Podlaski.

           Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej, złącza SN15 kV i budowę podziemnej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV zlokalizowaną na części działek oznaczonych nr ewid.: 103, 95/11, 95/8, 102/1, 102/10, 105/5, 105/6, 106/2, 105/11, 105/14, 115/17, 116/15, 148, 67, 68/1, 69/3, 135/1, 185/4, 187/4, 189/4, 191/2, 193/3, 259/4 położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI przy ul. Wierzbowej, Powstania Styczniowego, Zachodniej, Scaleniowej, 11 Listopada, Kilińskiego, Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim.

         W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
 Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski

Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz Prus

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie w dniu 15.03.2018 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

 

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2018-03-14

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2018-03-15

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2018-03-15