Data wydania 2014-11-27
w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Tytuł Gk.6220.20.2014

Bielsk Podlaski, 27 listopada 2014r.

Gk. 6220.20.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art.49 oraz art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, a także art.73 ust.1 i art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z póź.zm) zawiadamia się, że na skutek złożenia wniosku przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski, w imieniu i na rzecz którego wystąpiła firma NEOX Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk zostało wszczęte postępowanie w sprawie oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie, przebudowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim. Niniejsze przedsięwzięcie swoim zasięgiem obejmie budowę, przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: 30 Lipca, Andersa, Asnyka, Bohaterów Września, Cegielnianej, Czwartaków, Długosza, Dubicze (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Widowskiej), Dworskiej, Gen. Bema, Jagiellońskiej (od ul. Kazimierzowskiej do ul. Kopernika), Lotniczej, Pronina, Prusa, Reja, Reymonta, Strzelniczej, Tuwima, Wasilewskiej, Wiśniowej, Wodnej, Żabiej (od. ul. Wiejskiej), Żurawiej, Kopernika, Świerkowej, oraz części ulic: Wschodniej, Rejtana, Kleeberga, Konopnickiej, Krasickiego, Gwardii Ludowej, Sawickiej, Żwirki i Wigury, Widowskiej, Żytniej, Chmielnej, Kazimierzowskiej, Zamkowej, Poniatowskiego, Batorego, Mickiewicza, Jana Pawła II, Wojska Polskiego, Dubiażyńskiej, Myśliwskiej, Obozowej, Koszarowej, Orzeszkowej, Studziwodzkiej, Wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną.

    Strony postępowania mają prawo zapoznać się z aktami sprawy, zgłosić ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski w terminie 7 dni po podaniu niniejszego obwieszczenia do wiadomości. Postępowanie prowadzone jest w pokoju nr 107 Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

     Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

    Jednocześnie informujemy, iż z uwagi na potrzebę uzyskania stosownych opinii i uzgodnień od innych organów ochrony środowiska jest mało realnym spełnienie wymogów określonych w art.35 § 3 k.p.a., zatem stosownie do art. 36 k.p.a. zawiadamia się, że załatwienie sprawy nastąpi w terminie jednego miesiąca od otrzymania stosownych uzgodnień od organów ochrony środowiska.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2014-11-27

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2014-11-27

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2014-11-27