Informacja - Gk.6220.10.2017 z dnia 2017-06-02 dotyczący decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę stacji paliw przy ul. Kleszczelowskiej w Bielsku Podlaskim

Data wydania 2017-06-02
w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę stacji paliw przy ul. Kleszczelowskiej w Bielsku Podlaskim
Tytuł Gk.6220.10.2017

                                                                                             Bielsk Podlaski, 2 czerwca 2017r.

 

Gk. 6220.10.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

        Na podstawie art. 49 i art.106 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 64 ust.1, art.73 ust.1 i art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 z póź.zm) zawiadamia się, że w wyniku wniosku złożonego przez P. Anatola Wasiluk zam. ul. Topolowa 9, 17-100 Bielsk Podlaski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowego stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi, niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działce o nr geod. 76/4 w Bielsku Podlaskim zostało wydane dnia 2.06.2017r. postanowienie nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie informuje się, iż zostały skompletowane akta przedmiotowej sprawy.

Z wydanym postanowieniem oraz aktami sprawy można zapoznać się w terminie 3 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski w pokoju nr 107.

Po upływie wyznaczonego terminu i w przypadku nie skorzystania z powyższego prawa zostanie wydana decyzja administracyjna w oparciu o dowody zgromadzone w sprawie.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

 

 

 

 

 

Miejsce podania do wiadomości publicznej:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  2. Tablice i słupy ogłoszeniowe w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia;
  3. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski adres: http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska -ref.GKHiR

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Modyfikujący: Anetta Dolińska

Data modyfikacji: 2017-06-05

Opublikował: Anetta Dolińska

Data publikacji: 2017-06-05