Informacja "OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO" z dnia 2016-01-11 dotyczący GP.6733.1.2016.PK

Data wydania 2016-01-11
w sprawie GP.6733.1.2016.PK
Tytuł OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

            Bielsk Podlaski,  11 stycznia 2016 r.

Znak sprawy: GP.6733.1.2016.PK

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

                  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz.199 t.j.) w związku z art. 61 §4 w myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym,  na wniosek złożony w dniu 22.12.2015 r., przez  PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21A, 20-340 Lublin, w imieniu i na rzecz której występuje ZIE ELEKTRON s.c., z siedzibą przy ul. Odległej 3b, 15-159 Białystok reprezentowany przez Pana Jana Drobota.

                  Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę linii elektroenergetycznych kablowych niskiego napięcia zlokalizowanych na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym: 3179/3, 3179/4, 3286, 3004/1, 2995, 3287, 3004/2, 3294/2 położonych przy ul. Poniatowskiego w Bielsku Podlaskim.

 

                  Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

 

                 Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

                       

              W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

w dniu 12.01.2016 r. poprzez:

 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;

 - umieszczenie na stronie internetowej;

 - słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;

 - w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2016-01-12

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2016-01-12

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2016-01-12