Informacja "GP.6733.3.10.2013.PK" z dnia 2013-08-05 dotyczący Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą, na części działki ozn. nr geod. 999, położonej w obrębie 3- Bielsk Podlaski, zlokalizowanej przy drodze wewnętrznej ozn. nr geod. 995- ul. Kresowej, odchodzącej od ul. Żwirki i Wigury w Bielsku Podlaskim oraz części działki ozn. nr geod. 995- ul. Kresowej i części działki 1191- ul. Żwirki i Wigury przez które będzie odbywał się dojazd do przedmiotowej inwestycji

Data wydania 2013-08-05
w sprawie Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą, na części działki ozn. nr geod. 999, położonej w obrębie 3- Bielsk Podlaski, zlokalizowanej przy drodze wewnętrznej ozn. nr geod. 995- ul. Kresowej, odchodzącej od ul. Żwirki i Wigury w Bielsku Podlaskim oraz części działki ozn. nr geod. 995- ul. Kresowej i części działki 1191- ul. Żwirki i Wigury przez które będzie odbywał się dojazd do przedmiotowej inwestycji
Tytuł GP.6733.3.10.2013.PK

 

Bielsk Podlaski, 2013. 08. 05.

GP.6733.3.10.2013.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek z dnia 18. 07. 2013 r. złożony i uzupełniony w dniu 29. 07. 2013 r., przez Grupę Eko Pal Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 99/7, 02- 001 Warszawa, w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik Pan Kamil Ancipiuk, zam. ul. Żwirki i Wigury 8, 16- 050 Michałowo.

Zakres inwestycji:
Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą, na części działki ozn. nr geod. 999, położonej w obrębie 3- Bielsk Podlaski, zlokalizowanej przy drodze wewnętrznej ozn. nr geod. 995- ul. Kresowej, odchodzącej od ul. Żwirki i Wigury w Bielsku Podlaskim oraz części działki ozn. nr geod. 995- ul. Kresowej i części działki 1191- ul. Żwirki i Wigury przez które będzie odbywał się dojazd do przedmiotowej inwestycji

Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (2 piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
przy ul. Kopernika 1.

Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu niniejszego obwieszczenia.

Jednocześnie informujemy, iż z uwagi na potrzebę uzgodnienia projektu decyzji z organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, załatwienie przedmiotowej sprawy nastąpi do dnia 30 września 2013 r.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tekst jednolity) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
w dniu 05.08.2013 r. poprzez:

  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • umieszczenie na stronie internetowej;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;
  • w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Paweł Wasilewski podinspektor GP

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Data wprowadzenia: 2013-08-06

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2013-08-06

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2013-08-06