Informacja "GP.7331-2-92/09" z dnia 2012-10-25 dotyczący Zmiany w części decyzji nr 26/09 ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego dla budowy budynku prokuratury okręgowej przy ul. Bema w Bielsku Podlaskim.

Data wydania 2012-10-25
w sprawie Zmiany w części decyzji nr 26/09 ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego dla budowy budynku prokuratury okręgowej przy ul. Bema w Bielsku Podlaskim.
Tytuł GP.7331-2-92/09

 

Bielsk Podlaski; 2012. 10. 25.
GP. 7331- 2- 92/ 09

O B W I E S Z C Z E N I E

 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz.717 z późn. zm.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 14/ 12 z dnia 25. 10. 2012 r. o zmianie w części decyzji nr 26/ 09 z dnia 03. 12. 2009, ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, na wniosek z dnia 22. 11. 2009 r. złożony przez Prokuraturę Okręgową, ul. Kilińskiego 14, 15- 950 Białystok, na działkach ozn. Nr geod. 839/8 i 839/6, położonych w Bielsku Podlaskim pomiędzy ul. Myśliwską, Obozową i Gen. J. Bema dla inwestycji polegającej na budowie budynku Prokuratury Rejonowej w Bielsku Podlaskim wraz z infrastrukturą techniczną oraz parkingu o 53 stanowiskach.
Zmiana polegać będzie na zastąpieniu w punkcie 2 a zapisów:
  • szerokość elewacji frontowych istniejącej zabudowy
– o treści: „zaproponowany we wniosku wskaźnik (elewacja frontowa od strony ul. Myśliwskiej) do 15,0 m, można zaaprobować jako korespondujący z zabudową zastaną w obszarze analizowanym”
na zapis: „zaproponowany we wniosku wskaźnik (elewacja frontowa od strony ul. Myśliwskiej) do 15,0 m +/- 20%, można zaaprobować jako korespondujący z zabudową zastaną w obszarze analizowanym”;
  • wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, gzymsu lub attyki
– o treści: „zaproponowany we wniosku wskaźnik do 15,0 m, w związku z funkcją projektowanego obiektu (budynek prokuratury) będącym obiektem użyteczności publicznej, stanowiącym dominantę przestrzenną w skali całego miasta - można zaaprobować jako korespondujący z zabudową zastaną w obszarze analizowanym”
na zapis: zaproponowany we wniosku wskaźnik do 15,0 m +/- 20%, w związku z funkcją projektowanego obiektu (budynek prokuratury) będącym obiektem użyteczności publicznej, stanowiącym dominantę przestrzenną w skali całego miasta - można zaaprobować jako korespondujący z zabudową zastaną w obszarze analizowanym”;
 
GP. 7331- 2- 92/ 09
  • geometria dachów – wysokość górnej krawędzi kalenicy
– o treści: „zaproponowany we wniosku wskaźnik do 15,0 m, w związku z funkcją projektowanego obiektu (budynek prokuratury) będącym obiektem użyteczności publicznej, stanowiącym dominantę przestrzenną w skali całego miasta - można zaaprobować jako korespondujący z zabudową zastaną w obszarze analizowanym”
na zapis: „zaproponowany we wniosku wskaźnik do 15,0 m +/-20%, w związku z funkcją projektowanego obiektu (budynek prokuratury) będącym obiektem użyteczności publicznej, stanowiącym dominantę przestrzenną w skali całego miasta - można zaaprobować jako korespondujący z zabudową zastaną w obszarze analizowanym”;
  • dostęp do drogi publicznej
– o treści: „wnioskowany teren posiada dostęp do dróg publicznych ul. Myśliwskiej i Gen. Bema dwoma istniejącymi zjazdami publicznymi”
na zapis: „wnioskowany teren posiada dostęp do dróg publicznych ul. Myśliwskiej i Gen. Bema dwoma istniejącymi zjazdami publicznymi i do drogi publicznej ul. Obozowej, projektowanym zjazdem”.
 
W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 26. 10. 2012 r. na:
  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
  • słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.
Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Paweł Wasilewski podinsp. Gp.

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Data wprowadzenia: 2012-10-25

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2012-10-25

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2012-10-25