Informacja - GP.6733.9.2019.PW z dnia 2019-10-21 dotyczący budowy sieci gazowej rozdzielczej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego, na działkach oznaczonych nr geod. 6/1; 6/2; 7/1; 3648/1; 3648/2 i 3649, stanowiących pas drogowy ul. Orlańskiej, działkach ozn, nr geod. 7/2; 3657/2 i 3659, stanowiących pas drogowy ul. Białowieskiej, działkach ozn. nr geod. 3124; 3456/1; 3456/2, stanowiących pas drogowy ul. Batorego, działce ozn. nr geod. 3091/1, stanowiącej pas drogowy ul. Chmielnej, leżących w obrębie 1 Hołowiesk i 3 Bielsk Podlaski w Bielsku Podlaskim

Data wydania 2019-10-21
w sprawie budowy sieci gazowej rozdzielczej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego, na działkach oznaczonych nr geod. 6/1; 6/2; 7/1; 3648/1; 3648/2 i 3649, stanowiących pas drogowy ul. Orlańskiej, działkach ozn, nr geod. 7/2; 3657/2 i 3659, stanowiących pas drogowy ul. Białowieskiej, działkach ozn. nr geod. 3124; 3456/1; 3456/2, stanowiących pas drogowy ul. Batorego, działce ozn. nr geod. 3091/1, stanowiącej pas drogowy ul. Chmielnej, leżących w obrębie 1 Hołowiesk i 3 Bielsk Podlaski w Bielsku Podlaskim
Tytuł GP.6733.9.2019.PW
budowa sieci gazowej rozdzielczej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego, na działkach oznaczonych nr geod. 6/1; 6/2; 7/1; 3648/1; 3648/2 i 3649, stanowiących pas drogowy ul. Orlańskiej, działkach ozn, nr geod. 7/2; 3657/2 i 3659, stanowiących pas drogowy ul. Białowieskiej, działkach ozn. nr geod. 3124; 3456/1; 3456/2, stanowiących pas drogowy ul. Batorego, działce ozn. nr geod. 3091/1, stanowiącej pas drogowy ul. Chmielnej, leżących w obrębie 1 Hołowiesk i 3 Bielsk Podlaski w Bielsku Podlaskim

Bielsk Podlaski, dnia 21 października 2019 r.

GP.6733.9.2019.PW

 

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, prowadzonej na wniosek z dnia 20.09.2019 r., złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp.z o.o., ul. W. Bandowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, ul. Gen. S. Sosabowskiego 24, 15- 182 Białystok, w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik Arkan- Bogusław Kiluk, ul. Warmińska 31 lok.2, 15-553 Białystok – zostały skompletowane akta sprawy.

     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę sieci gazowej rozdzielczej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego, na działkach oznaczonych nr geod. 6/1; 6/2; 7/1; 3648/1; 3648/2 i 3649, stanowiących pas drogowy ul. Orlańskiej, działkach ozn, nr geod. 7/2; 3657/2 i 3659, stanowiących pas drogowy ul. Białowieskiej, działkach ozn. nr geod. 3124; 3456/1; 3456/2, stanowiących pas drogowy ul. Batorego, działce ozn. nr geod. 3091/1, stanowiącej pas drogowy ul. Chmielnej, leżących w obrębie 1 Hołowiesk i 3 Bielsk Podlaski w Bielsku Podlaskim.

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał
z upoważnienia Burmistrza Miasta
Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej
Kazimierz Prus

     Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez  umieszczenie w dniu 21.10.2019 r. na:

-  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
-  stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
-  słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

     Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2019-10-21

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2019-10-21

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2019-10-21