Informacja - Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie nr GP.6733.3.2020.PK w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 2020-03-04 dotyczący Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie nr GP.6733.3.2020.PK w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wydania 2020-03-04
w sprawie Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie nr GP.6733.3.2020.PK w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Tytuł Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie nr GP.6733.3.2020.PK w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 Bielsk Podlaski, dnia 04 marca 2020 r.

nasz znak: GP.6733.3.2020.PK

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym prowadzonej na wniosek z dnia 27.01.2020 r. złożony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. A. z siedzibą przy ul. 3 Maja 22, 17-100 Bielsk Podlaski reprezentowane przez Prezesa Zarządu Pana Jerzego KRASSOWSKIEGO – zostały skompletowane akta sprawy.

           Zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowę fragmentu osiedlowej kanałowej sieci ciepłowniczej wraz z rozbiórką komory istniejącej na części działek oznaczonych nr geod.: 1600/6, 1631/8, 5251, 1629/14, 1629/16, 1629/13, 1628/3, 1628/4, 1418/1 (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) zlokalizowanej przy ul. Żeromskiego w Bielsku Podlaskim.

           W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z-ca Burmistrza

Bożena Teresa ZWOLIŃSKA

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez  umieszczenie w dniu  04.03.2020 r. na:

-  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2020-03-04

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2020-03-05

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2020-03-05