Data wydania 2010-03-09
w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję z dnia 12.09.2008r. znak:Gk.7624-16/08 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
Tytuł Gk.7624-16/08
Bielsk Podlaski 2010.03.09


Gk. 7624-16/08

O B W I E S Z C Z E N I E

 

     Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez Gminę Miejską Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski o zmianę decyzji wydanej przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski znak: Gk.7624-16/08 z dnia 12.09.2008r. w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko polegającej na budowie nawierzchni ulicy Ks. Beszty Borowskiego wraz z parkingiem, kanalizacją deszczową i oświetleniem na działkach o nr geod. 480/1, 484, 491, 488/8, 488/2, 539/2, 485, 354/2 przy ul. Ks. Beszty Borowskiego i Wojska Polskiego w Bielsku Podlaskim, polegającą na zmianie powierzchni, w granicach której ma być prowadzona inwestycja dnia 09.03.2010r. została wydana decyzja zmieniająca.
     Z przedmiotową decyzją oraz całą dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski pokój nr 22.
     Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref.Gk.

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2010-03-10

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2010-03-10

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2010-03-10