Informacja - GP.6733.1.2018.ZT z dnia 2018-01-05 dotyczący rozbudowy preizolowanej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ciepłowniczymi do budynków przy ul. Krynicznej , na działkach oznaczonych nr geod. 1533, 1532, 1531, 1530, 1529, 1528, 1527/1, 1538/1,1538/2, 1539 , położonych w Bielsku Podlaskim przy ul. Krynicznej oraz nr 1485/3 stanowiącej pas drogowy ul. Krynicznej

Data wydania 2018-01-05
w sprawie rozbudowy preizolowanej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ciepłowniczymi do budynków przy ul. Krynicznej , na działkach oznaczonych nr geod. 1533, 1532, 1531, 1530, 1529, 1528, 1527/1, 1538/1,1538/2, 1539 , położonych w Bielsku Podlaskim przy ul. Krynicznej oraz nr 1485/3 stanowiącej pas drogowy ul. Krynicznej
Tytuł GP.6733.1.2018.ZT

Bielsk Podlaski dn. 03 stycznia  2018r.

GP.6733.1.2018.ZT

O B W I E S Z C Z E N I E

 

     Na podstawie art. 53  ust. 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t. j..)  w związku z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca  2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1073 j.t.)   zawiadamia się, że w wyniku wniosku z dnia 28. 12. 2017r Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 22, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej  na rozbudowie preizolowanej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ciepłowniczymi do budynków przy ul. Krynicznej , na  działkach oznaczonych nr geod. 1533, 1532, 1531, 1530, 1529, 1528, 1527/1, 1538/1,1538/2, 1539 , położonych  w Bielsku Podlaskim przy ul. Krynicznej oraz nr 1485/3  stanowiącej pas drogowy ul. Krynicznej.

     Pan/ i/ ma prawo zapoznać się z wnioskiem i aktami sprawy, zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w Referacie Gospodarki przestrzennej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, pokój  215.

     Jeżeli nie skorzysta Pan/i z tego prawa tut. Urząd po upływie wyznaczonego terminu podejmie decyzję w oparciu o dowody znajdujące się w aktach sprawy.

 

    Niniejsze obwieszczenie zostaje podane

do wiadomości stronom postępowania,
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
i słupach ogłoszeniowych na terenie miasta
oraz stronie internetowej w dniu 04.01.2018r

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Zdzisław Tworkowski inspektor GP

Data wytworzenia: 2018-01-05

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2018-01-05

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2018-01-05