Informacja "Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego" z dnia 2015-11-18 dotyczący GP.6733.17.2015.PK

Data wydania 2015-11-18
w sprawie GP.6733.17.2015.PK
Tytuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

            Bielsk Podlaski,  18 listopada 2015 r.

Znak sprawy: GP.6733.17.2015.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

                Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz.199 t.j.) w związku z art. 61 §4 w myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla infrastruktury technicznej na wniosek złożony przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim z siedzibą przy ul. Studziwodzkiej 37, 17-100 Bielsk Podlaski w imieniu i na rzecz, którego występuje pełnomocnik - Pan Marek Michalczyk.

           Zamierzenie inwestycyjne obejmuje rozbudowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej oczyszczalni ścieków realizowane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski” i zadania „Uporządkowanie systemu oczyszczania ścieków w Bielsku Podlaskim na oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów” zlokalizowanych na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym: 4699/1, 5230, 5231, 5232 położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI przy ul. Chmielnej w Bielsku Podlaskim.

          Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

          Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni  po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

            W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej
Kazimierz Prus

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
w dniu 18.11.2015 r. poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;
- umieszczenie na stronie internetowej;
- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;
- w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Referat Gospodarki Przestrzennej

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2015-11-19

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2015-11-19

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2015-11-19