Informacja "OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski" z dnia 2014-07-04 dotyczący GP.6720.1.2014 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski

Data wydania 2014-07-04
w sprawie GP.6720.1.2014 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski
Tytuł OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

BURMISTRZ MIASTA
BIELSK PODLASKI

ul. Kopernika 1
17-100 BIELSK PODLASKI

Bielsk Podlaski, dn.  04  lipca 2014 r.

Znak sprawy: GP.6720.1.2014

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski

 

 

           Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. Poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Bielsk Podlaski Uchwały Nr XLIV/290/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bielsk Podlaski – w granicach administracyjnych miasta Bielsk Podlaski, w zakresie wynikającym z art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko przedmiotowej zmiany dla potrzeb przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

           W związku z powyższym zainteresowani mogą składać na piśmie wnioski dotyczące zmiany Studium oraz prognozy na adres: Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski - w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. do  29 lipca 2014 r.

          Wnioski mogą być ponadto wnoszone ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej – bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: um@bielsk-podlaski.pl

        Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski.

 

Podpisał:

Pełniący funkcję Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski

Jarosław Borowski

Metryka strony

Udostępniający: Referat Gospodarki Przestrzennej

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Data wprowadzenia: 2014-07-04

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2014-07-04

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2014-07-04