Data wydania 2010-10-11
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Tytuł Gk.7624-21/10

Bielsk Podlaski 2010.10.11

Gk. 7624-21/10

O B W I E S Z C Z E N I E

        Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.) zawiadamia się, iż na skutek złożenia wniosku przez Firmę Handlową „KANDEL” Andrzej Zajączkowski ul. Ściegiennego 3, 17-120 Brańsk w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko została wydana dnia 11.10.2010r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie, przebudowie, rozbudowie i nadbudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków produkcyjnych i magazynowych produkcji spożywczej (mleczarnia) na produkcję przemysłową (znicze, przetwarzanie parafiny i tłuszczy) z budynkami magazynowymi oraz budową wiaty magazynowej i wagi samochodów ciężarowych do 50 Mg na działkach oznaczonych nr geod. 500/23, 500/24, 529/11, 529/10 i 529/3 przy ul. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim.

       Z przedmiotową decyzją oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem i opinią dokonanymi z organami, o których mowa w art. 70 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski pokój nr 22.

       Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym po upływie 14 dni od podania go do wiadomości publicznej.

Metryka strony

Udostępniający: Anetta Dolińska - ref. Gk

Wytwarzający/odpowiadający: Anetta Dolińska

Wprowadzający: Anetta Dolińska

Data wprowadzenia: 2010-10-11

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2010-10-11

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2010-10-11